سرور مجازی ویژه

IRVPS01
 • 2 هسته CPU
 • 2GB رم
 • 20GB فضای SSD
 • ترافیک 1000GB
 • تحویل 1 الی 4 ساعت در ساعات اداری
IRVPS02
 • 2 هسته CPU
 • 2GB رم
 • 20GB فضای SSD
 • ترافیک 2000GB
 • تحویل 1 الی 4 ساعت در ساعات اداری
IRVPS03
 • 2 هسته CPU
 • 2GB رم
 • 20GB فضای SSD
 • ترافیک 3000GB
 • تحویل 1 الی 4 ساعت در ساعات اداری
IRVPS04
 • 2 هسته CPU
 • 2GB رم
 • 20GB فضای SSD
 • ترافیک 4000GB
 • تحویل 1 الی 4 ساعت در ساعات اداری
IRVPS05
 • 2 هسته CPU
 • 2GB رم
 • 20GB فضای SSD
 • ترافیک 5000GB
 • تحویل 1 الی 4 ساعت در ساعات اداری
IRVPS06
 • 2 هسته CPU
 • 2GB رم
 • 20GB فضای SSD
 • ترافیک 6000GB
 • تحویل 1 الی 4 ساعت در ساعات اداری