ترافیک اضافی سرور

500GB Traffic

500گیگابایت ترافیک اضافی
قابل استفاده تا پایان دوره سرویس

1000GB Traffic

1000گیگابایت ترافیک اضافی
قابل استفاده تا پایان دوره سرویس

1500GB Traffic

1500گیگابایت ترافیک اضافی
قابل استفاده تا پایان دوره سرویس

2000GB Traffic

2000گیگابایت ترافیک اضافی
قابل استفاده تا پایان دوره سرویس

2500GB Traffic

2500گیگابایت ترافیک اضافی
قابل استفاده تا پایان دوره سرویس

3000GB Traffic

3000گیگابایت ترافیک اضافی
قابل استفاده تا پایان دوره سرویس

4000GB Traffic

4000گیگابایت ترافیک اضافی
قابل استفاده تا پایان دوره سرویس

5000GB Traffic

5000گیگابایت ترافیک اضافی
قابل استفاده تا پایان دوره سرویس

10000GB Traffic

10000گیگابایت ترافیک اضافی
قابل استفاده تا پایان دوره سرویس