سرور مجازی اقتصادی

VPSECO01
 • 1 هسته CPU
 • 1GB رم
 • 50GB فضای SAS
 • پهنای باند 300GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO02
 • 1 هسته CPU
 • 2GB رم
 • 100GB فضای SAS
 • پهنای باند 400GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO03
 • 2 هسته CPU
 • 2GB رم
 • 150GB فضای SAS
 • پهنای باند 500GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO04
 • 2 هسته CPU
 • 3GB رم
 • 200GB فضای SAS
 • پهنای باند 600GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO05
 • 2 هسته CPU
 • 4GB رم
 • 250GB فضای SAS
 • پهنای باند 700GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO06
 • 3 هسته CPU
 • 6GB رم
 • 300GB فضای SAS
 • پهنای باند 800GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO07
 • 3 هسته CPU
 • 8GB رم
 • 400GB فضای SAS
 • پهنای باند 900GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO08
 • 4 هسته CPU
 • 10GB رم
 • 500GB فضای SAS
 • پهنای باند 1.5TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO09
 • 4 هسته CPU
 • 12GB رم
 • 600GB فضای SAS
 • پهنای باند 2TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO10
 • 5 هسته CPU
 • 14GB رم
 • 700GB فضای SAS
 • پهنای باند 2.5TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO11
 • 6 هسته CPU
 • 16GB رم
 • 900GB فضای SAS
 • پهنای باند 3TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSECO12
 • 8 هسته CPU
 • 20GB رم
 • 1200GB فضای SAS
 • پهنای باند 4TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم