سرور مجازی دانلود

VPSATA01
 • 1 هسته CPU
 • 1GB رم
 • 100GB فضای SATA
 • پهنای باند 500GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA02
 • 2 هسته CPU
 • 2GB رم
 • 200GB فضای SATA
 • پهنای باند 600GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA03
 • 2 هسته CPU
 • 3GB رم
 • 300GB فضای SATA
 • پهنای باند 700GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA04
 • 3 هسته CPU
 • 3GB رم
 • 500GB فضای SATA
 • پهنای باند 800GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA05
 • 3 هسته CPU
 • 4GB رم
 • 750GB فضای SATA
 • پهنای باند 900GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA06
 • 4 هسته CPU
 • 4GB رم
 • 1TB فضای SATA
 • پهنای باند 1000GB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA07
 • 4 هسته CPU
 • 6GB رم
 • 1.5TB فضای SATA
 • پهنای باند 1.5TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA08
 • 4 هسته CPU
 • 8GB رم
 • 2TB فضای SATA
 • پهنای باند 2TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA09
 • 5 هسته CPU
 • 8GB رم
 • 3TB فضای SATA
 • پهنای باند 2.5TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA10
 • 5 هسته CPU
 • 10GB رم
 • 5TB فضای SATA
 • پهنای باند 3TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم
VPSATA11
 • 6 هسته CPU
 • 12GB رم
 • 6TB فضای SATA
 • پهنای باند 4TB
 • 1 آیپی
 • 1Gbps آپلینک
 • ۹۹% آپتایم