هاست ویندوز

WIN05

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN06

فضا 2.5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN07

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN08

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN09

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN10

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی