هاست ویندوز

WIN01

فضا 50 مگابايت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN02

فضا 100 مگابايت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN03

فضا 250 مگابايت
پهنای باند 15 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN04

فضا 500 مگابايت
پهنای باند 20 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN05

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN06

فضا 2.5 گیگابایت
پهنای باند 80 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN07

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند 100 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN08

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 300 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN09

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی

WIN10

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند 500 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
مانیتورینگ و پشتیبانی